Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas pažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatas.

Komisija nusprendė, kad Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas vykdė lobistinę veiklą būdamas neįrašytas į lobistų sąrašą ir tokiais veiksmais pažeidė Lobistinės veiklos įstatymo 6 straipsnio 2 punkto ir 8 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Tyrimą Komisija atliko gavusi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos  (toliau – Ministerija) pranešimą, kuriame nurodoma, kad Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas (toliau – Tinklas), būdamas neįrašytas į lobistų sąrašą, atliko šiuos galbūt neteisėtus lobistinius veiksmus (lobistinę veiklą) Ministerijoje: atstovaujant (siekiant atstovauti) Tinklo narių – verslo tikslų siekiančių juridinių asmenų interesams, reiškė nuomonę dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021 –2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonių „Vietos plėtros strategijų rengimas“ ir „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto žemės ūkio ministro 2023-01-16 įsakymu Nr. 3D-19 ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021 – 2027 m. programos.

Komisija, įvertinusi tyrimo metu surinktą medžiagą, nusprendė, kad Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas, Ministerijoje 2023-04-26 vykusio susitikimo metu bei 2023-06-05 raštu kreipdamasis į žemės ūkio ministrą, teikdamas šiam tinklui (jo nariams) aktualius klausimus, susijusius su ministro įsakymu nustatytu vandeningumo kriterijumi, kurį turi atitikti į atitinkamą paramą pretenduojančios, žuvininkystės srityje veikiančios vietos veiklos grupės, teikė nuomonę dėl teisėkūros, todėl vykdė lobistinę veiklą būdamas neįrašytas į lobistų sąrašą ir tokiais veiksmais pažeidė Lobistinės veiklos įstatymo 6 straipsnio 2 punkto ir 8 straipsnio 1 dalies nuostatas. 

Pradėti tyrimą dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Stasio Trijonio elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo.

Komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos nario Stasio Trijonio elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms ir įvertinti, ar dalyvaudamas 2023-12-07 Savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimą dėl jo paties pareikšto nusišalinimo, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) nuostatų, įpareigojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, o interesų konfliktui iškilus – nusišalinti.

Savivaldybės tarybos 2023-12-07 posėdyje, nuo kurio svarstymo S. Trijonis pareiškė apie nusišalinimą, buvo svarstomas sprendimo projektas TSP-507 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinių renginių 2024-2026 metų sąrašo patvirtinimo”.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Antano Sireikos atžvilgiu atliekamo tyrimo išplėtimo.

Komisija nusprendė išplėsti tyrimą dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Antano Sireikos.

Komisija papildomai vertins, ar eidamas Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos nario pareigas ir dalyvaudamas 2023-12-07 Savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimą dėl savo paties pareikšto nusišalinimo, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų, įpareigojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, o interesų konfliktui iškilus – nusišalinti.

Savivaldybės tarybos 2023-12-07 posėdyje, nuo kurio svarstymo A. Sireika pareiškė apie nusišalinimą, buvo svarstomas sprendimo projektas TSP – 507 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinių renginių 2024–2026 metų sąrašo patvirtinimo“.

Komisija primena, kad Komisijoje 2023-12-06 buvo pradėtas tyrimas, kuriame vertinama, ar Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Antanas Sireika nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų.  

A. Sireika dalyvavo Savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir plėtros komitete, svarstant ir balsuojant dėl sprendimo projekto „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinių renginių 2024 – 2026 metų sąrašo patvirtinimo“ projekto. Šiuo projektu reprezentaciniu renginiu yra pripažįstama ir skiriamas finansavimas Lietuvos krepšinio lyga ir Karaliaus Mindaugo taurė, o jos vykdytoju yra VšĮ krepšinio klubas „Šiauliai“, su kuriuo A. Sireika turi privačių ryšių.

Pradėti tyrimą dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narės Nijolės Prascevičienės.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo.

Komisija vertins ar Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė Nijolė Prascevičienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų, įpareigojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, o interesų konfliktui iškilus – nusišalinti.

Komisija, įvertinusi pranešime nurodytas aplinkybes bei papildomai gautą informaciją nustatė, kad Nijolė Prascevičienė dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos Švietimo, sporto ir kultūros komitetoposėdyje, svarstant ir balsuojant dėl sprendimo projekto „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinių renginių 2024 – 2026 metų sąrašo patvirtinimo“. Šiuo projektu tvirtinami reprezentaciniai miesto renginiai, kuriems yra garantuojamas dalinis finansavimas iš Savivaldybės biudžete patvirtintų asignavimų. Nagrinėto sprendimo projekto priede yra išvardinti reprezentaciniai renginiai, iš kurių reprezentaciniu renginiu yra pripažįstamas tarptautinis Sauliaus Sondeckio jaunųjų smuikininkų ir violončelininkų konkursas, kurio vykdytojas yra Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija (toliau – Gimnazija). 

Pranešime teigiama, kad pagal viešai prieinamą informaciją Nijolė Prascevičienė yra nurodoma kaip šio renginio kontaktinis asmuo, Gimnazijos mokytoja ir ankstesniuose konkursuose dalyvavo kaip organizatorė (vykdantysis asmuo), laureatų bei diplomantų mokytoja. Pranešime taip pat teigima, kad Nijolė Prascevičienė yra ne tik šio festivalio sumanytoja, bet ir suinteresuota šio renginio įtraukimu į reprezentacinių renginių sąrašą ir finansavimo savo organizuojamam renginiui užtikrinimu.

Pradėti tyrimą dėl Kelmės rajono savivaldybės mero Ildefonso Petkevičiaus.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo.

Komisija vertins, ar Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) meras Ildefonsas Petkevičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų, draudžiančių dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas, jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais

Komisija, įvertinusi pranešime nurodytas aplinkybes bei pateiktą informaciją, nusprendė pradėti tyrimą dėl Ildefonso Petkevičiaus elgesio atitikties Įstatymo nuostatoms ir įvertinti, ar jis nepažeidė Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatų, kai teikdamas savo nuomonę ir pasiūlymus Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023-10-24 posėdyje šiam svarstant klausimą „Dėl Daivos Bružienės, Kelmės rajono savivaldybės kontrolierės 2023-10-16 rašto „Dėl mero veiksmų, grubiai pažeidžiančių Kelmės rajono savivaldybės kontrolierės Daivos Bružienės teises ir teisėtus interesus“, galimai bandė paveikti ar paveikė su Ildefonso Petkevičiaus privačiais interesais susijusį sprendimą.

Pradėti tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės repertuaro meno vadovės – įstaigos vadovo pavaduotojos Loretos Narvilaitės.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo.

Komisija vertins, ar Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos (toliau – Įstaiga) Klaipėdos koncertų salės repertuaro meno vadovė – įstaigos vadovo pavaduotoja Loreta Narvilaitė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų, įpareigojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, o interesų konfliktui iškilus – nusišalinti.

Komisija vertino pranešime nurodytą informaciją, jog Įstaigos meno tarybos posėdžiuose būna svarstomi klausimai, tiesiogiai susiję su Loretos Narvilaitės sukurtų kūrinių atlikimu, t.y. į teikiamas svarstymui kūrybines programas įtraukiami ir konkrečiai minimi Įstaigos repertuaro meno vadovės (taip pat ir meno tarybos narės) sukurti kūriniai, jų atlikimo vieta ir laikas. Galbūt Loreta Narvilaitė pati nenusišalinusi balsuoja kaip Įstaigos meno tarybos narė ir nuo programos sudarymo proceso, įtraukdama atlikimui savo pačios kūrinius.

Komisija vertins Loretos Narvilaitės elgesio atitiktį Įstatymo nuostatoms Įstaigos meno tarybos 2021-2023 m. posėdžiuose svarstant ir galbūt nenusišalinant nuo repertuaro, į kurį buvo įtraukti ir pačios Loretos Narvilaitės sukurti meniniai kūriniai, sudarymo klausimų. 

Įrašyti Sendvario seniūnijos nevalstybinių darželių asociaciją, Asociaciją INFOBALT ir Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociaciją ,,Transeksta“ į lobistų sąrašą.

Komisija, apsvarsčiusi gautus prašymus ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė į lobistų sąrašą įrašyti Sendvario seniūnijos nevalstybinių darželių asociaciją, asociaciją INFOBALT ir Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociaciją ,,Transeksta“.

VTEK informacija