Stabdyti Ramūno Kardelio lobistinę veiklą 

VTEK, apsvarsčiusi gautą lobisto Ramūno Kardelio prašymą sustabdyti lobistinę veiklą ir vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 5 dalimi, nusprendė stabdyti Ramūno Kardelio lobistinę veiklą iki 2024 m. gruodžio 31 d. 

Išbraukti Paulių Vertelką iš lobistų sąrašo 

VTEK, apsvarsčiusi gautą lobisto Pauliaus Vertelkos prašymą išbraukti iš lobistų sąrašo ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 9 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir 5 dalimi, nusprendė išbraukti Paulių Vertelką iš lobistų sąrašo. 

Pradėti tyrimą dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nario, Etikos komisijos pirmininko Mariaus Žitkaus elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. 

Komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nario, Etikos komisijos pirmininko Mariaus Žitkaus elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, o interesų konfliktui iškilus – nusišalinti.  

Komisija vertins, ar M. Žitkui nekilo interesų konfliktas, kai jis nenusišalino ir dalyvavo (pirmininkavo) bei galimai balsavo (ar dalyvavo balsuojant) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2023 m. gruodžio 12 d. posėdyje svarstant (vertinant) su juo tiesiogiai susijusį klausimą – dėl tyrimo pradėjimo (nepradėjimo) pagal pranešimą, kuriuo skundžiami jo paties (M. Žitkaus) veiksmai.   

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. 

Komisija atkreipia dėmesį, jog tyrimo pradėjimas savaime nereiškia Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo.