Pradėti tyrimą dėl Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktoriaus Arvydo Girdzijausko elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. 

Komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktoriaus Arvydo Girdzijausko elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, o interesų konfliktui iškilus – nusišalinti bei deklaruoti konkrečius privačius interesus. Komisija vertins, ar  A. Girdzijauskui nekilo interesų konfliktas ir ar nepažeidė Įstatymo nuostatų, kai eidamas Gimnazijos direktoriaus pareigas pasirašė su Jam artimų asmenų darbo eiga susijusius, dokumentus. Komisija taip pat vertins, A. Girdzijausko elgesį, kuomet Įstatymo nustatyta tvarka ir terminais jis savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė duomenų apie Jam artimų asmenų darbovietę ir einamas pareigas Gimnazijoje.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. 

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo. 

Pradėti tyrimą dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos nario Liutauro Variakojo elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. 

Komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos nario Liutauro Variakojo veikų atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatoms draudžiančioms atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje. Komisija vertins, ar Biržų rajono savivaldybės tarybos narys Liutauras Variakojis, 2024 m. vasario 29 d. Savivaldybei paskelbus kvietimus teikti paraiškas Savivaldybės keturmetės (2024-2027) aukšto meistriškumo sporto programos projektų finansavimo atrankos konkursui bei Savivaldybės sporto organizacijų veiklų projektų finansavimo atrankos konkursui, pasirašydamas dvi Paraiškas, kurios Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui buvo pateiktos 2024 m. kovo 15 d., nepažeidė Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatų.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. 

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo. 

Pradėti tyrimą dėl Jovitos Varanauskienės.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija), apsvarsčiusi gautą pranešimą ir papildomai pateiktą medžiagą, nusprendė pradėti tyrimą dėl Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ (Darželis) direktorės Jovitos Varanauskienės elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo  (Interesų derinimo įstatymas) reikalavimams, įpareigojantiems vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys). Iš Komisijos turimos informacijos matyti, kad J. Varanauskienė, eidama Darželio vadovės pareigas,    2023 m. gruodžio 20 d. vizavo (galbūt nenusišalino) UAB „Svalex“, kuriai vadovauja J. Varanauskienės brolis ir kuri Darželyje atliko statybos darbus, pateiktą apmokėti sąskaitą faktūrą.

Pradėti tyrimą dėl Aloyzo Pakalniškio.

Komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą, nusprendė pradėti tyrimą dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo Aloyzo Pakalniškio elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktų ir 13 straipsnio 1 dalies reikalavimams, įpareigojantiems tarnybines pareigas atlikti tinkamai, nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti ir draudžiantiems priimti dovanas, jeigu jos yra susijusios su tarnybinėmis pareigomis.

Iš pareiškėjo Komisijai  pateiktos medžiagos seka, kad A. Pakalniškis 2022 m. vasarą susitikimo su vienos įmonės vadovu metu iš jo galėjo gauti dovaną. Nurodoma, kad A. Pakalniškis, būdamas Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėju, sprendžia įvairius su viešųjų pirkimų organizavimu ir sutarčių įgyvendinimu susijusius klausimus, o minėtoji įmonė dalyvauja savivaldybės viešųjų pirkimų procedūrose.

Pradėti tyrimą dėl UAB „Logowin“.

Komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą, nusprendė pradėti tyrimą dėl UAB „Logowin“ veikų atitikties Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 6 straipsnio 2 punkto ir 8 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Pareiškėjas Komisiją informavo, kad UAB „Logowin“, atstovaujama direktoriaus, 2024 m. vasario mėnesį valstybės institucijai pateikė konkrečius pasiūlymus pakeisti poįstatyminio teisės akto atitinkamas nuostatas, galbūt susijusias su šios įmonės verslo interesais.

Pareiškėjo teigimu, nei UAB „Logowin“, nei jos vadovas, nėra teisės aktų nustatyta tvarka registruoti lobistai. Šių asmenų nėra Komisijos skaidrių teisėsaugos procesų informacinėje sistemoje https://skaidris.vtek.lt/public/home/main. Atsižvelgdamas į tai pareiškėjas Komisijos prašo įvertinti, ar aptariamu atveju nebuvo vykdyta neteisėta lobistinė veikla.

Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 6 straipsnio 2 punkto nuostata numato, jog lobistinė veikla yra neteisėta, jeigu lobistinę veiklą vykdo į lobistų sąrašą neįrašytas asmuo. Lobistinę veiklą turi teisę vykdyti tik į lobistų sąrašą įrašyti asmenys. Asmuo, norintis būti įrašytas į lobistų sąrašą, pateikia Komisijai jos nustatytos formos prašymą įrašyti jį į lobistų sąrašą (ten pat, 8 straipsnio 1 dalis).

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys, Etikos komisijos pirmininkas Marius Žitkus pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys, Etikos komisijos pirmininkas Marius Žitkus, dalyvaudamas ir pirmininkaudamas šios savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2023 m. gruodžio 12 d. posėdyje, kai buvo svarstomas ir sprendžiamas su jo privačiais interesais tiesiogiai ir akivaizdžiai susijęs – tyrimo jo paties atžvilgiu pradėjimo (nepradėjimo) – klausimas, veikė interesų konflikto situacijoje ir tokiais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas. Komisija tyrimo metu nustatė, kad Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nario M. Žitkaus vadovaujama Etikos komisija (toliau – Etikos komisija) 2023 m. gruodžio 12 d. posėdyje svarstė klausimą dėl tyrimo pradėjimo (nepradėjimo) pagal pranešimą, kuriuo buvo skundžiami neįvardintų šios savivaldybės tarybos narių veiksmai. Minėtajame Etikos komisijos posėdyje dalyvavęs pareiškėjas patikslino, kad prašo įvertinti dviejų tarybos narių, tarp jų – M. Žitkaus, elgesį. Taigi darytina išvada, kad nuo to momento, kai paaiškėjo, jog Etikos komisijos prašoma atlikti tyrimą ir dėl M. Žitkaus elgesio, jam (nepriklausomai nuo to, ar gautas skundas buvo/nebuvo pagrįstas) atsirado tiesioginis ir akivaizdus privatus interesas – asmeninis suinteresuotumas šiuo klausimu, todėl, siekdamas išvengti interesų konflikto, vykdydamas Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas jis privalėjo nedelsdamas nusišalinti nuo bet kokio tolesnio dalyvavimo atitinkamo klausimo sprendimo procese. Apie nusišalinimą M. Žitkus pareiškė tik Etikos komisijos nariams pasisakius už atitinkamo tyrimo pradėjimą jo atžvilgiu, be to, nusišalinimas nebuvo įvykdytas, kaip to reikalauja Įstatymas ir teismų formuojama praktika – aktyviais ir aiškiai išreikštais veiksmais: M. Žitkus neatsijungė nuo nuotoliniu būdu vykusio Etikos komisijos posėdžio ir jam pirmininkavo, uždavinėjo kviestiniams asmenims ir komisijos nariams klausimus, pastabas, dalyvavo formuluojant tyrimo dalyką, teikė tyrimo pradėjimo (nepradėjimo) klausimą balsavimui, nors pats ir nebalsavo, bet dalyvavo balsuojant dėl šio klausimo, po balsavimo teikė tam tikrus komentarus (replikas). Dėl to laikytina, kad M. Žitkus pateko į interesų konflikto situaciją. 

VTEK tyrimas buvo pradėtas gauto pranešimo pagrindu.

Elektrėnų savivaldybės buvęs tarybos narys Dovydas Bliujus pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – VPIDĮ) nuostatas.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė pripažinti, kad Dovydas Bliujus, eidamas Elektrėnų savivaldybės tarybos nario pareigas (2019–2023 m. kadencija) Dovydo Bliujaus jungtinės lektorių grupės vardu su šios savivaldybės administracija pasirašydamas 2021 m. balandžio 6 d. Paslaugų viešojo pirkimo sutartį, taip pat šios sutarties 2022 m. balandžio 1 d. ir 2023 m. kovo 13 d. susitarimus (toliau visi kartu – ir Sutartis ir susitarimai dėl jos pratęsimo), atstovavo lektorių grupės interesams ir taip pažeidė VPIDĮ 12 straipsnio 2 dalies nuostatas. Nustatyta, kad vadovaujantis 2018 m. kovo 15 d. keturių fizinių asmenų (lektorių) pasirašytos Jungtinės veiklos sutarties nuostatomis, D. Bliujus buvo paskirtas jungtinei veiklai atstovaujančiu atsakingu partneriu. Be kita ko, Jungtinės veiklos sutarties 3.1 papunktyje nurodyta, kad visus veiksmus (įskaitant ir partnerių atstovavimą santykiuose su perkančiąja organizacija ir trečiaisiais asmenimis) pagal su perkančiąja organizacija pasirašytą sutartį visų partnerių vardu atlieka atsakingas partneris, t. y. D. Bliujus. Komisijos vertinimu tai patvirtina, kad D. Bliujus atstovavo lektorių grupei ir su Savivaldybės administracijos direktoriumi pasirašė Sutartį ir susitarimus dėl jos pratęsimo. Pagal Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatą, valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui draudžiama atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje. D. Bliujui, kaip tuo metu buvusiam Savivaldybės tarybos nariui, draudimo atstovauti išimties Įstatymo nustatyta tvarka nustatyta nebuvo. 

Tyrimas buvo pradėtas D. Bliujaus paklausimo pagrindu.

,,Dėl asociacijos ,,Informuotas vartotojas“.

Komisija, atsižvelgusi į asociacijos ,,Informuotas vartotojas“ prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 51 straipsnio 1 – 4 dalimis, 2024-04-10 posėdyje nusprendė įrašyti asociaciją ,,Informuotas vartotojas“ į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.

,,Dėl Augustino Vizbaro“.

Komisija, atsižvelgusi į Augustino Vizbaro prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, 2024-04-10 posėdyje nusprendė įrašyti Augustiną Vizbarą į lobistų sąrašą.

,,Dėl Pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacijos“.

Komisija, atsižvelgusi į  Pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacijos prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, 2024-04-10 posėdyje nusprendė įrašyti Pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociaciją į lobistų sąrašą.

,,Dėl Andriaus Stanislovaičio“.

Komisija, atsižvelgusi į tai, kad Andrius Stanislovaitis po įspėjimo per nustatytą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos terminą nepateikė valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento už lobisto pažymėjimą apmokėjimo, vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 9 dalimi, 2024-03-20 posėdyje nusprendė išbraukti Andrių Stanislovaitį iš lobistų sąrašo.