Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius pažeidė elgesio atitikties VPIDĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad  Kelmės rajono savivaldybės meras teikdamas savo nuomonę ir pasiūlymus Kelmės rajono savivaldybės (toliau – ir Savivaldybė) tarybos Kontrolės komiteto 2023 m. spalio 24 d. posėdyje šiam svarstant Savivaldybės buvusios kontrolierės 2023 m. spalio 16 d. raštą dėl mero veiksmų, grubiai pažeidžiančių jos teises ir teisėtus interesus, bandė paveikti ir paveikė su jo privačiais interesais susijusį Kontrolės komiteto sprendimą rekomenduoti iš savivaldybės tarybos narių sudaryti komisiją bei pavesti jai ištirti minėtame rašte nurodytas aplinkybes, ir tokia veika pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ)  11 straipsnio 1 dalies nuostatas. Taip pat VTEK pripažino Savivaldybės merą pažeidus VPIDĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 bei 2 dalių nuostatas jam pirmininkaujant 2023 m. spalio 26 d. Savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant Savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T-312, kuriuo Savivaldybės taryba nusprendė sudaryti komisiją buvusios kontrolierės raštui išnagrinėti ir, vėliau pasirašant šį sprendimą. Minėtųjų VPIDĮ straipsnių pažeidimas Savivaldybės merui pripažintas ir dėl to, kad jis pasirašė 2023 m. gruodžio 19 d. Savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T-399, kuriuo Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-312 pripažintas netekusiu galios.

Komisija tyrimo metu nustatė, kad vertinti Savivaldybės mero veiksmai  buvo susiję su jo privačiais interesais, nes Kontrolės komitete bei Savivaldybės taryboje priimant sprendimus buvo sprendžiama dėl buvusios Savivaldybės kontrolierės prašymo, kuriame Savivaldybės mero ir jo vardu veikiančių asmenų veikimas nurodytas kaip mobingas, mėginimas daryti jai neteisėtą spaudimą, įbauginti, sukurti nepakeliamas darbo sąlygas ir atmosferą, sukelti grėsmę sveikatai, tokiu būdu priverčiant  trauktis iš pareigų.

VTEK vertinimu Savivaldybės mero asmeninis suinteresuotumas šiuo raštu ir jo svarstymo baigtimi siejamas su mero dalykine, politine reputacija bei vieša nuomone, kuriai buvusios Savivaldybės kontrolierės rašte pateikti kaltinimai turi neigiamą poveikį.

Tyrimas atliktas  gauto pranešimo pagrindu.

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktorius Klemensas Rimšelis  pažeidė  elgesio atitikties VPIDĮ 3 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktų nuostatas.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad  Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktorius Klemensas Rimšelis, leisdamas šios tarnybos darbuotojams tvarkyti tarnybinių kelionių į Paryžių 2021 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 3 d., į Lioną 2022 m. balandžio 5–9 d., į Taliną 2022 m. birželio 12–16 d., į Bilbao 2023 m. spalio 17–21 d., į Paryžių 2023 m. lapkričio 27 d. – gruodžio 1 d. organizavimo klausimus, tiek, kiek tai buvo susiję su jo sutuoktine, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą pareigą nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti. VTEK nustatė, kad  Tarnybos Direktorius gavo realios asmeninės naudos pasinaudojęs Tarnybos žmogiškaisiais ištekliais, nes jo privataus gyvenimo klausimai buvo sprendžiami naudojant Tarnybos darbuotojų laiką ir kompetenciją. 

Taip pat VTEK pripažino, kad Tarnybos direktorius pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintą deklaruojančio asmens pareigą nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, išskyrus įstatymuose ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytas išimtis, kadangi komandiruočių į Paryžių 2021 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 3 d., į Lioną 2022 m. balandžio 5–9 d. ir į Paryžių 2023 m. lapkričio 27 d. – gruodžio 1 d. metu viešbučio ir privataus vežimo iš oro uosto į viešbutį ir atgal paslaugos, o komandiruočių į Taliną 2022 m. birželio 12–16 d. ir į Bilbao 2023 m. spalio 17–21 d. metu viešbučio paslaugos, kiek jos buvo susijusios su direktoriaus sutuoktine, buvo apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų.

VTEK tyrimo metu nustatė, kad išankstinio apmokėjimo dokumentuose kelionės paslaugos buvo užsakomos ir Direktoriaus sutuoktinei, kuri galimybę naudotis viešbučių ir pavėžėjimo paslaugomis įgijo dėl Direktoriaus tarnybinių pareigų, t. y. dėl to, kad jis buvo komandiruotas vykti į užsienio valstybėse vykusias konferencijas ar parodas ir šioms pareigoms atlikti valstybės biudžeto lėšomis buvo apmokėtos jo kelionių išlaidos.

VTEK laikosi nuomonės, kad, jeigu tarnybinės komandiruotės metu į tą patį miestą kartu su komandiruotu darbuotoju vyksta ir jo artimas asmuo, tai pastarojo kelionės klausimų  organizavimas ir apmokėjimas negali būti sprendžiamas pasitelkiant biudžetinės įstaigos žmogiškaisiais ir finansiniais resursais.

Tyrimas buvo pradėtas gauto pranešimo pagrindu.

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė Jovita Varanauskienė pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija), apsvarsčiusi gautą pranešimą ir atlikusi tyrimą nusprendė pripažinti, kad Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Jovita Varanauskienė, nepareiškusi nusišalinimo ir vizavusi UAB „Svalex“, kuriai vadovauja J. Varanauskienės artimas asmuo, 2023 m. gruodžio 20 d. pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, už šios bendrovės „Eglutei“ atliktus statybos darbus, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (Interesų derinimo įstatymo) 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, įpareigojančias vengti interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti.

Tyrimas buvo pradėtas gauto pranešimo pagrindu.

Dėl Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo įrašymo į lobistų sąrašą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, įrašyti UAB Lietuvos žuvininkystės region vietos veiklos grupių tinklą į lobistų sąrašą.

Pradėti tyrimą dėl Jolantos Kairės elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms.

Komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą ir papildomai gautą medžiagą, nusprendė pradėti tyrimą dėl Lietuvos mokslo tarybos (LMT) Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus vedėjos Jolantos Kairės veikų atitikties Interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktų nuostatoms.

Pareiškėjas Komisijai nurodė, kad LMT apmokėjo kai kurių savo darbuotojų mokestį dalyvauti 2023 m. rugsėjo 10 d. vykusiame Vilniaus maratono bėgime. Esą, pagal žodinę sutartį viešuoju pirkimu neskelbiamų derybų būdu už dalyvavimą Vilniaus maratono bėgime LMT sumokėjo 178 Eur. Pareiškėjui iškilo abejonė, kad dalyvavimas šiame bėgime galbūt nesusijęs su LMT veiklos tikslais bei paskirtimi, ir už tai galbūt neturėtų būti apmokama LMT lėšomis.

LMT Komisijai nurodė, kad viešojo pirkimo paraišką dėl dalyvavimo VšĮ „Vilniaus maratonas“ organizuotame Rimi Vilniaus maratone pagal LMT pirmininko įsakymu suteiktus įgaliojimus patvirtino Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus vedėja Jolanta Kairė, kuri yra viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė.

Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad viešųjų interesų viršenybei užtikrinti deklaruojantys asmenys privalo sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas.

Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad viešųjų interesų viršenybei užtikrinti deklaruojantys asmenys privalo nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, išskyrus įstatymuose ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytas išimtis.

Tyrimas buvo pradėtas gauto pranešimo pagrindu.

Pradėti tyrimą dėl Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Reagavimo valdybos 7-ojo skyriaus vyresniojo tyrėjo Karolio Ščito elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. 

Komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Reagavimo valdybos 7-ojo skyriaus vyresniojo tyrėjo Karolio Ščito elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatoms, įpareigojančioms nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas; nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti; nesinaudoti viešai neskelbiama tarnybine informacija ne tarnybinei veiklai; nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, išskyrus įstatymuose ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytas išimtis.

Komisija vertins, ar K. Ščitas nepažeidė nurodytųjų Įstatymo nuostatų, kai galimai tarnybos metu, pasinaudodamas tarnybinėmis pareigomis ir jam suteiktu asmeniniu prisijungimu prie įstaigos dokumentų valdymo sistemos, naudodamasis tarnybiniu turtu, neturėdamas teisinio pagrindo (tarnybinio pavedimo, tarnybinių tikslų), tikrino, rinko (fotografavo) ir vėliau tretiesiems nesusijusiems asmenims platino kito asmens (policijos darbuotojo) dokumentus, kuriuose esą buvo viešai neskelbiamos informacijos bei minėtojo asmens jautrių duomenų.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu.