Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys R. Bakanauskas nesilaikė draudimo atstovauti

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys Ričardas Bakanauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) draudimą atstovauti (12 straipsnio 2 dalį).

Pagal šį teisės aktą, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Tyrimo duomenys rodo, kad 2020 metais valstybės politikas asociacijos tautinio meno ansamblis „Panevėžio Saulužė“ ir asociacijos dainų ir šokių ansamblis ,,Viltis“ vardu pasirašė savivaldybės turto nuomos sutartis atitinkamai su Panevėžio pradine mokykla ir Panevėžio ,,Vilties” progimnazija. Kadangi Panevėžio miesto savivaldybės taryba yra šių biudžetinių įstaigų savininko teises įgyvendinanti institucija, jos laikytinos priklausančiomis įstaigų, kurios atlieka savivaldybės funkcijas, sistemai.

Nenustatyta, kad R. Bakanauskui būtų suteiktas leidimas atstovauti. VTEK primena, kad tarybos narys galėtų kreiptis į merą dėl draudimo atstovauti išimties taikymo, tačiau ji taikytina tik išimtiniais atvejais, įvertinus konkrečią situaciją ir galimas interesų konflikto rizikas. Be to, šiuo atveju netaikytina ir 12 straipsnio 3 dalyje nurodyta išimtis dėl galimybės atstovauti kitai darbovietei, jei ji yra viešojo sektoriaus subjektas. VTEK vertinimu nurodytosios asociacijos ir VšĮ Panevėžio ,,Pynimėlis“ nelaikytinos viešojo sektoriaus subjektais, kadangi jos įsteigtos tik privačių asmenų iniciatyva, t. y. valstybė ar savivaldybė nedalyvauja.

Atsižvelgusi į tiriant nustaytus duomenis, VTEK siūlo Panevėžio miesto savivaldybės merui atkreipti savivaldybės tarybos narių dėmesį į pareigą laikytis VPIDĮ nustatytų atstovavimo ribojimų.

Taip pat tirtos aplinkybės, kai pernai vasarį R. Bakanauskas nenusišalino ir pateikė savivaldybės tarybai svarstyti sprendimo projektą, siūlydamas pakeisti savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą, jį papildant nauja prioritetine kryptimi – „etnokultūra“, bei nenusišalino ir dalyvavo šį projektą svarstant savivaldybės komitetų bei savivaldybės tarybos posėdžiuose. Esą, sprendimo projektu galbūt siekta sudaryti sąlygas padidinti finansavimą R. Bakanausko atstovaujamų juridinių asmenų teikiamoms neformaliojo vaikų švietimo programoms ir tiesiogiai jam pačiam, kaip šias programas įgyvendinančiam asmeniui. Pranešime minėta, kad tarybos narys dalyvauja asociacijos Tautinio meno ansamblis „Panevėžio saulužė“, VšĮ „Panevėžio Pynimėlis“, asociacijos dainų ir šokių ansamblis „Viltis“ bei VšĮ „Vaikų uosto“ veiklose.

Šiuo atveju VTEK nusprendė, kad R. Bakanauskas VPIDĮ reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti nepažeidė. Valstybės politikas nėra įstaigos – VšĮ „Vaikų uostas“, kuri teikė neformaliojo vaikų švietimo paraiškas, steigėjas ar vadovas, jo, kaip fizinio asmens, su šiuo juridiniu asmeniu nesaisto darbo ar paslaugų sutartys. Taip pat nenustatyta, kad valstybės politiko ryšys su asociacija Tautinio meno ansamblis „Panevėžio saulužė“, VšĮ „Panevėžio Pynimėlis“, asociacija dainų ir šokių ansamblis „Viltis“ bei VšĮ „Vaikų uostas“ būtų tiesioginį ir akivaizdų interesų konfliktą sukėlusi aplinkybė jam teikiant svarstyti aprašo projektą. Pastarojo teikimas ir svarstymas savivaldybės tarybos posėdyje, VTEK vertinimu, negalėtų būti laikomas tiesiogiai ir akivaizdžiai susijęs su šiais juridiniais asmenimis, ir aplinkybės dėl galimo jo suinteresuotumo dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą yra tik tikėtino pobūdžio ir pernelyg nutolusios nuo paties tiriamojo turimo privataus intereso.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento skyriaus vedėjas V.Jabluninas pažeidė įstatymą nedeklaruodamas ir veikdamas interesų konflikte

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Materialinių išteklių valdymo valdybos Informacinių technologijų ir ryšių skyriaus vedėjas Viačeslavas Jabluninas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (6 straipsnio 2 dalies 4 punktą, 7 straipsnį, 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalį).

Nustatyta, kad V. Jabluninas nedeklaravo ryšio su tiesiogiai sau pavaldžiu asmeniu, kuris yra jo vadovas kitoje darbovietėje – privačioje bendrovėje. Tyrimo duomenys rodo, kad dėl šio asmens Informacinių technologijų ir ryšių skyriaus vedėjas priėmė sprendimų PAGD: 2020 ir 2021 metais V. Jabluninas nenusišalino ir pasirašė jo veiklos vertinimo išvadą bei vizavo šio asmens prašymus dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu. VTEK vertinimu, šiuo atveju svarbūs skirtingose organizacijose juos sieję pavaldumo vienas kitam santykiai, kurie sukūrė privatų interesą ir materialiąja ir nematerialiąja prasme.

Taigi VTEK sprendžia, kad V. Jabluninas nesiėmė reikiamų priemonių interesų konfliktų išvengti: nedeklaravo privataus intereso, nenusišalino ir sprendė su šiuo privačiu interesu susijusius klausimus.

Atisžvelgusi į tirimo metu nustatytus duomenis, VTEK rekomenduoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui imtis prevencinių priemonių, kad šios biudžetinės įstaigos darbuotojai tinkamai įgyvendintų VPIDĮ nuostatas.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

MITA laikinoji vadovė B. Bukauskaitė pateko į interesų konfliktą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) direktorės pareigas laikinai einanti Birutė Bukauskaitė pateko į interesų konfliktą, kai sprendė klausimus, susijusius su jai artimo asmens vadovaujama MB „Vikingų žaidimai“. Šiais veiksmais ji pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

Tiriant nustatyta, kad MITA įgyvendino priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas”. B. Bukauskaitė įsakymu sudarė darbo grupę, kuriai pavedė vertinti keturių šio projekto priemonių stebėsenos rodiklių nepasiekimo pagrįstumo vertinimą, įskaitant priemonę „Inostartas“. Pagal pastarąją mažoji bendrija buvo pateikusi paraišką MITA, pasirašiusi dotacijos sutartį ir įsipareigusi įgyvendinti projektą „Inovatyvaus edukacinio e-žaidimo prototipas kūrybiškos asmenybės ugdymui“. VTEK vertinimu, B. Bukauskaitės išleistas įsakymas yra tiesiogiai ir akivaizdžiai susijęs su jai artimo asmens vadovaujama MB „Vikingų žaidimai“.

Atsižvelgusi į tiriant nustatytus duomenis, VTEK rekomenduoja B. Bukauskaitei nusišalinti švietimo, mokslo ir sporto ministrui ir jokia forma nedalyvauti, kai, vykdant tarnybines pareigas, prireikia spręsti su MB „Vikingų žaidimai” susijusius klausimus.

Tirti Visagino savivaldybės administracijos tarnautojos A. Lavrinovič elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Visagino savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Agatos Lavrinovič elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės tarnautoja nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, A. Lavrinovič, kaip savivaldybės administracijos tarnautoja, dalyvavo spredžiant klausimus, susijusius su jos vadovautos asociacijos Šunų mylėtojų klubas „Aport“ vykdytu šunų dresūros aikštelės įrengimu savivaldybės teritorijoje.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija